Kerkdienst met Dick Peters

E.K. Kerkdienst met Dick Peters
Datum 30 juli 2023
Tijd 10:00 uur

Deze dienst wordt geleid door ds Dick Peters. Thema van de dienst is: Streef het goede na en niet het kwade dan zullen jullie in leven blijven (Amos 5:14)

Teun v.d. Kooij bespeelt het orgel.

Na de dienst bent u uitgenodigd om na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Liturgie:

Welkom en mededelingen –  aansteken Paaskaars – stilte

Zingen: In de veelheid van geluiden (lied 283)

In de veelheid van geluiden

in de stormen van de tijd

zoeken wij het zachte suizen

van het woord dat ons verblijdt.

En van overal gekomen

drinkend uit de ene bron,

bidden wij om nieuwe dromen,

richten wij ons naar de zon.

Want wij mensen op de aarde

raken van het duister moe.

Als uw hart ons niet bewaarde

sliepen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vrede dalen

in de voren van de tijd.

Vat ons samen in de stralen

van uw goedertierenheid.

Bemoediging en groet

Die ons naam voor naam wilt noemen,

al uw liefde ons besteedt,

zingend zullen wij U roemen

en dit huis zingt met ons mee!

Gebed en inleidende woorden op het thema

Zingen: Een rijke schat van wijsheid (lied 313: 1)

Een rijke schat van wijsheid

schonk God ons in zijn woord.

Heb moed, gij die op reis zijt,

want daarmee kunt gij voort.

Gods woord is ons een licht,

en elk die in vertrouwen

daarnaar zijn leven richt,

die zal erin aanschouwen

des Heren aangezicht.

 Lezing: teksten uit het boek Amos

Zingen: God, die leven hebt gegeven (lied 718)

1.God, die leven                       2.Niet voor schuren

hebt gegeven                           die niet duren

in der aarde schoot,                 gaaft Gij vruchtbaarheid

alle vrucht der velden               maar opdat op aarde,

moeten w’ U vergelden,            in uw goede gaarde 

dank voor ’t dagelijks brood.      niemand honger lijdt.

3.Maar wij rijken,                      4.Wil dan geven

ach, wij blijken                          dat ons leven

hard en onverstoord.                zelf ook vruchtbaar zij.

Open onze oren,                      Laat in goede daden

Heer, opdat wij horen               t’woord uw genade

’t roepen aan de poort.              opgaan, sterk en vrij.

Lezing: Matteüs 9: 35 t/m 38

Zingen: Maak ons uw liefde God, tot opmaat (lied 974)

1. Maak ons uw liefde, God,      2. Wij zijn aaneengevoegd

tot opmaat van het leven!          bedacht met uw genade.

Wij zijn geroepen om                Op liefde hebt Gij ons

haar zingend door te geven.      gebouwd, bedeeld met gaven.

De wereld zegt ons niet            En wat wij zijn draagt bij

de goede woorden aan.            tot welzijn van elkaar.

Vernieuw ons hart en doe         In onze eenheid wordt

ons uw beleid verstaan.            uw liefde openbaar.

3. Elkaar bidden wij toe:            4. Zeg toch het goede aan,

volhard in het geloven               ook wie u kwaad toewensen.

verlies uw vreugde niet             De zon gaat op in uw

en kom uw pijn te boven.          nabijheid bij de mensen.

Laat lichten uw gezicht             Hun vreugden en verdriet

over de duisternis                     zullen u niet ontgaan;

waarin de ander in                    In uw omarming heeft

gemis gevangen is.                  eenzaamheid afgedaan.

5. God, laat geen mensenkind

uit uw ontferming vallen.

Weer met uw ruime hart

het kwade van ons allen.

Gij zijt te goeder trouw

geweest van het begin.

Vasthoudend blijft Gij tot

uw liefde overwint.

Overdenking: Streef het goede na en niet het kwade

dan zullen jullie in leven blijven (Amos 5:14)

Orgelspel

Gebed – stilte – Onze Vader

Inzameling

Zingen:  Ga met God (lied 416)

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij  zal met je zijn:

Bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Uitzending en zegen

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

U bent van harte uitgenodigd elkaar te ontmoeten

Over Dick Peters

Dick Peters

is emeritaat predikant van onze remonstrantse gemeente.

 

Agenda