Anbi

A. Algemene gegevens
Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Alphen aan den Rijn
Telefoonnummer:
Website adres:alphen.remonstranten.nl
RSIN/Fiscaal   nummer:8082.91.385.
Inschrijving Kamer van Koophandel:75760177
Adres:Samuel Aardewerksteeg 11
Postcode:2406 DZ
Plaats:Alphen aan den Rijn

De Remonstrantse gemeente te Alphen aan den Rijn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.
De Remonstranten vertegenwoordigen een bescheiden, maar daarom niet minder belangrijke stroming in het godsdienstige leven en cultuur van Nederland.
Vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid brengen met zich mee dat de Remonstranten geen vastomlijnde leerstellingen kennen of een vastgestelde belijdenis. Bij het toetreden tot de gemeente schrijven de aspirant leden hun eigen belijdenis of treden toe op instemming met de beginselverklaring. Zij, die zich met ons verbonden voelen en deel uit willen maken van de gemeente, noemen wij vrienden.

De eerste bekende vermelding van Remonstranten in Alphen aan den Rijn zelf stamt uit 1780 toen zij met de zogenaamde kerkschuit naar en van de in 1635 gestichte Zwammerdamse Gemeente werden vervoerd om aan de kerkdienst deel te nemen. In 1947 werd de Alphense Remonstrantse Kring opgericht, thans Gemeente. Formeel bleef de Alphense hulpkerk tot 1955 een afdeling van de Gemeente Zwammerdam. In 2014 is de Remonstrantse Gemeente Zwammerdam opgeheven en zijn alle leden en vrienden overgeschreven naar onze Gemeente.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Alphen aan den Rijn.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

Hieronder vindt u het beleidsplan  van onze gemeente.

Beleidsplan:

Om onze kleine gemeente in stand te houden is het van belang dat er tussen de leden een goed onderling contact bestaat. Het organiseren van en het deelnemen aan activiteiten verhoogt de “gezamenlijkheid”.

Door middel van activiteiten zoals gemeenteavonden, verhuur van het gebouw voor o.a. culturele evenementen en PR-werk voert de Remonstrantse Gemeente Alphen aan den Rijn (RGAadR) een actief beleid met als doel belangstelling op te wekken voor onze gemeente.

Binnen de RGAadR bestaat op dit moment behoefte aan meer samenwerking in de gemeente Alphen aan den Rijn met andere kerkgenootschappen

Doel is om in te zetten op een kleine groei van het aantal leden, vrienden en belangstellenden.  Na een kleine stijging van het aantal leden door het beëindigen van de Remonstrantse Gemeente Zwammerdam is bij ons ook een punt van de  te verwachten dalende trend in het aantal leden, vrienden en belangstellenden, als gevolg van verhuizing of overlijden, een punt van zorg.

RGAadR streeft naar nauwere samenwerking met andere Remonstrantse en vrijzinnige gemeenten in het Groene Hart. Zo zijn er elk jaar enkele streekdiensten en organiseren we met andere gemeenten lezingen of andere activiteiten.

De wens bestaat om activiteiten te organiseren voor mensen die niet zoveel affiniteit hebben met een kerk maar wel geïnteresseerd zijn in levensbeschouwelijke zaken.

Kerkgebouw

Het kerkgebouw is  ons eigendom en valt onder monumentenzorg. In de jaren tachtig van de vorige eeuw geheel gerestaureerd.  Het kerkgebouw is een voormalige synagoge. Voor het gebruik van onze kerkdiensten is er in de jaren vijftig van de vorige eeuw een klein stukje aangebouwd, zodat er ook een toilet en keukentje is.  De kerk kan maximaal 110 bezoekers ontvangen. Het wordt vanwege zijn sfeer  gebruikt voor concerten,  en rondleidingen. Maandelijks op de eerste zaterdag van de maand openen wij onze deuren voor geïnteresseerden.  Jaarlijks wordt meegewerkt aan de Open Monumentendag.

Financieel beleid

De financiële positie van de RGAadR is net gezond, en heeft gelukkig voldoende buffer om tegenvallers op te vangen. De inkomsten, waaronder de jaarlijkse bijdrage, dekken 90-95% van de huidige kosten. Speciale activiteiten blijven noodzakelijk om de inkomsten aan te vullen.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.  Zie hier voor verslagen van activiteiten en hier voor de activiteitenagenda.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

begrotingrekening begrotingrekening
2022202320232024
Baten
Opbrengsten uit bezittingen-4150340350
Bijdragen gemeenteleden18.98218.60023.52922.250
Subsidies en overige bijdragen van derden3.342-2.2907951.885
Totaal baten (a)22.32016.46024.66424.485
Lasten
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)16.81219.00018.44913.000
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk772800873800
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen5.0868.5206.94110.801
Salarissen (kosten, organisten e.d.)7801.0009951.000
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente1.7211.7902.1221.912
Totaal lasten (b)25.17131.11029.38027.513
Resultaat(totaal a-b)-2.851-14.650-4.716-3.028


Toelichting
 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie , belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.