Algemene ledenvergadering

ek Algemene ledenvergadering
Datum 3 april 2017
Tijd 20:00 uur

Algemene ledenvergadering.

Hierbij worden alle leden en vrienden uitgenodigd om de Algemene leden- en vriendenvergadering bij te wonen.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2016, zoals bijgevoegd.
3. Verslag kascommissie over 2016.
4. Benoeming kascommissie over 2017:
5. Rekening en verantwoording over 2016, alsmede de begroting voor 2017.
De financiële stukken ontvangt u binnenkort met het verzoek om betaling van uw jaarlijkse bijdrage.
6. Rekening en verantwoording Restauratiefonds over 2016.
7. Mededelingen van de kerkenraad.
PAUZE
8. Jaarverslag over 2016, zoals bijgevoegd.
9. Mededelingen restauratie commissie.
10. Verkiezing kerkenraadsleden. de penningmeester is aftredend en niet herkiesbaar. Hiermee hebben wij twee vacatures binnen de kerkenraad:               penningmeester en voorzitter.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Agenda