19 april 2017

Verslag gespreksavond, dd 10 april 2017

Geschreven door Nelleke Peters

Thema: engelen

Op verzoek van de heer Cor Saarloos was het onderwerp van de gespreksavond “Engelen”. Het was hem opgevallen na het lezen van preken van dominee Smytegelt (1695-1735) dat er eigenlijk nooit over engelen gepreekt wordt. Dominee Smytegelt was een zeer vrome door het volk gevierde predikant, die een 145 preken tellende serie Het gekrookte riet heeft nagelaten, waarvan de bekendste “de engelenwacht” is. Engelen komen  veelvuldig in de bijbel voor, we zingen erover, maar waarom wordt er niet over gepreekt? Dat intrigeerde Cor Saarloos. Wat is er gebeurd, waar zijn de engelen gebleven, waar komen ze vandaan, hoe zijn ze in de bijbel terechtgekomen?

Over engelen heeft Cor een inleiding gehouden.

Engelen zijn bovennatuurlijke verschijnselen / boodschappers / beschermers en bemoedigers van de mens. De voorstelling die men zich maakte van engelen gaat terug op die van de cherubssfinxachtige mythologische monsters die door de Israëlieten ontleend waren aan Mesopotamië. Ze bestonden uit een samenstelling van leeuw, vogel en mens. Er stonden vier dergelijke beelden rond de Ark in de tempel (10e eeuw v. Chr.) De  Cherubs waren bewakers van tempels en paleizen. Tijdens hun Babylonische ballingschap zouden de Joden vertrouwd geraakt zijn met deze wezens, en mogelijk om die reden zijn ze verwerkt in de Bijbel en de joodse geschriften. Een van de oudste tradities die tot de indeling van goddelijke machten en krachten in de hoedanigheid van engelen kwam was de Syrische. Er waren negen klassen en drie orden, een hoogste, middelste en laagste. De hoogste orde bestond uit Cherubijnen, Serafijnen, en Tronen. De hoogste en meest toonaangevende engel was Gabriël. Het Jodendom, christendom en de islam, de enige religies die engelen kennen,  gaan ervan uit dat het aantal engelen astronomisch is; er wordt in de Bijbel gesproken over tienduizenden maal tienduizenden. Er bestaat een zekere rangorde onder de engelen; echter, het aantal orden en de benamingen daarvan verschilt per godsdienst. In de christelijke traditie staan aartsengelen aan het hoofd van de engelenhiërarchie, in de islam zijn dat de serafijnen.

Engelen hebben taken. Zij worden uitgezonden om mensen te waarschuwen of een boodschap van God te verkondigen. Volgens de islam zou Mohammed de Koran van aartsengel  Gabriel ontvangen hebben met de opdracht deze van buiten te leren.

Engelen zijn de uitvoerders van Gods wil en notulisten van alle daden van ieder mens. In de bijbel staat beschreven dat engelen over een bovennatuurlijke macht bezitten. Ze zijn tot dingen instaat die voor de mens onmogelijk zijn. In eerste instantie worden deze engelen in een aantal gevallen niet als zodanig door de mens herkend.

Engelen  zijn geslachtloos en worden door de mens omschreven als een  licht en stralend wezen of als een paranormale kracht. Ze worden soms ervaren bij levensbedreigende situaties. Gevallen engelen zijn demonen.

De verering van de engelen kwam in Europa vooral vanaf de vijfde eeuw op gang, De traditie van de Rooms-katholieke Kerk leert dat een mens vanaf de geboorte tot de dood omringd wordt door de bescherming en de voorspraak van engelen. Als een mens echter veel zondigt en geen berouw heeft, verdwijnt zijn of haar beschermengel.

Discussie

Om een discussie op gang te brengen heeft Cor een drietal vragen gesteld. Waar komen engelen vandaan, bestaan ze echt of is het fictie? Heeft ieder een eigen beschermengel? Waarom wordt er in onze kerk niet meer gesproken over engelen?

Geen makkelijke kost voor vrijzinnigen. De conclusies van de 13 aanwezigen waren dan ook divers van:  niet weten, fictie, mythologische figuren, het al dan niet geloven in beschermengelen en de voelbare aanwezigheid van dierbare overledenen.

Mooie verhalen

Martijn had gevraagd of wij een engeltje van huis  mee wilden nemen en daar wat over te vertellen. Mooie verhalen zijn gedeeld.

Het was een goede avond met veel dank aan Cor Saarloos!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerd